అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా

Posted by Srikanth on February 12th, 2010

Requested by Lavanya…

అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా
మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ రమ్మంటోందోయ్ అందగాడా
పూలపక్క ఆకువక్క అందుకోరా సుందరా
గోదారల్లే నాలో పొంగే కోరికమ్మా
నీదేలేరా నోరూరించే ఆడబొమ్మా
ఆడుకోరా పాడుకోరా రాతిరంతా హాయిగా
అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా

పాలే తాకని నాలో సోకుని ఇన్నాళ్ళుంచానయ్యో నీకోసం
నా అందం చందం అంతా నీకోసం
తోడే లేదని కాలే కౌగిలి ఎప్పటినుంచి ఉందో నీకోసం
నా ప్రాయం ప్రాణం అంతా నీకోసం
ఎందుకో ఏమిటో ఇంతకాలం ఎంతో దూరం
ముందరే ఉందిగా సొంతమయ్యే సంతోషం
అందగాడా అందగాడా అందాలన్నీ అందుకోరా
అల్లుకోరా గిల్లుకోరా అందమంతా నీదిరా

జారే పైటకి తూలే మాటకి తాపం పెంచిందయ్యో నీ రూపం
ఏనాడు లేనేలేదు ఈ మైకం
నాలో శ్వాసకి రేగే ఆశకి దాహం పెంచిందయ్యో నీ స్నేహం
గుర్తంటూ రానే రాదు ఈ లోకం
నీ జతే చేరితే మాయమయ్యే నాలో మౌనం
కాలమై సాగనీ అంతులేని ఆనందం

మల్లెమొగ్గ మల్లెమొగ్గ రమ్మంటోందోయ్ అందగాడా
పూలపక్క ఆకువక్క అందుకోరా సుందరా
గోదారల్లే నాలో పొంగే కోరికమ్మ
నీదేలేరా నోరూరించే ఆడబొమ్మ
ఆడుకోరా పాడుకోరా రాతిరంతా హాయిగా

andagaaDaa andagaaDaa andaalannI andukOraa
allukOraa gillukOraa andamantaa neediraa
mallemogga mallemogga rammanTOndOy andagaaDaa
poolapakka aakuvakka andukOraa sundaraa
gOdaarallE naalO pongE kOrikammaa
needElEraa nOroorinchE aaDabommaa
aaDukOraa paaDukOraa raatirantaa haayigaa
andagaaDaa andagaaDaa andaalannI andukOraa
allukOraa gillukOraa andamantaa neediraa

paalE taakani naalO sOkuni innaaLLunchaanayyO neekOsam
naa andam chandam antaa neekOsam
tODE lEdani kaalE kougili eppaTinunchi undO neekOsam
naa praayam praaNam antaa neekOsam
endukO EmiTO intakaalam entO dooram
mundarE undigaa sontamayyE santOsham
andagaaDaa andagaaDaa andaalannI andukOraa
allukOraa gillukOraa andamantaa neediraa

jaarE paiTaki toolE maaTaki taapam penchindayyO nee roopam
EnaaDu lEnElEdu ee maikam
naalO Swaasaki rEgE aaSaki daaham penchindayyO nee snEham
gurtanTU raanE raadu ee lOkam
nee jatE chEritE maayamayyE naalO mounam
kaalamai saaganI antulEni aanandam

mallemogga mallemogga rammanTOndOy andagaaDaa
poolapakka aakuvakka andukOraa sundaraa
gOdaarallE naalO pongE kOrikamma
needElEraa nOroorinchE aaDabomma
aaDukOraa paaDukOraa raatirantaa haayigaa

Movie :Gharshana

Comments are closed.