అందానికే అద్దానివే కట్టున్న బొట్టున్న గోదారివే

Posted by Srikanth on May 29th, 2010

అందానికే అద్దానివే కట్టున్న బొట్టున్న గోదారివే
అమ్మాయికే అర్దానివే మాటున్న మనసున్న ముత్యానివే
ముద్దొచ్చిన గోరింటవే కట్టున్న బొట్టున్న గోదారివే
అచ్చొచ్చిన జాబిల్లివే మాటున్న మనసున్న ముత్యానివే
అలా అంటు నా చేయి ఒట్టేసేందుకే ఉంది
చెలి చూడు నా చేవ చుట్టేసేందుకే ఉంది
ముద్దొచ్చిన గోరింటవే కట్టున్న బొట్టున్న గోదారివే
అచ్చొచ్చిన జాబిల్లివే మాటున్న మనసున్న ముత్యానివే

నువ్వు పిలిచేందుకే నాకు పేరున్నదీ
నిన్ను పిలిచేందుకే నాకు పిలుపున్నదీ
నిన్ను గెలిచేందుకే నాకు పొగరున్నదీ
ఒక్కటయ్యేందుకే ఇద్దరం ఉన్నదీ
నీ పూజకై వచ్చేందుకే వేవెల వర్ణాల పూలున్నవి
నీ శ్వాసగా మారేందుకే ఆ పూల గంధాల గాలున్నది

మిల మిల మిల మిల ఉప్పెన నేనై వస్తా
నీ కళ కళ కళ కళ మోమును చూస్తు ఉంటా
ఘల ఘల ఘల ఘల మువ్వను నేనై వస్తా
నీకడుగడుగడుగున కావలి కాస్తూ ఉంటా
కస్తూరిలా మారి నీ నుదుటనే చేరి కడదాక కలిసుండనా
కన్నీరులా మారి నీ చెంపపై జారి కలతల్ని కరిగించనా
కస్తూరిలా మారి నీ నుదుటనే చేరి కడదాక కలిసుండనా
కన్నీరులా మారి నీ చెంపపై జారి కలతల్ని కరిగించనా
నీ కోటగా మారేందుకే నా గుండె చాటుల్లో చోటున్నది
నీ వాడిగా ఉండేందుకే ఈ నిండు నూరేళ్ళ జన్మున్నది
అలా అంటు నా చేయి ఒట్టేసేందుకే ఉంది
చెలి చూడు నా చేవ చుట్టేసేందుకే ఉంది

andaanikE addaanivE kaTTunna boTTunna gOdaarivE
ammaayikE ardaanivE maaTunna manasunna mutyaanivE
muddochchina gOrinTavE kaTTunna boTTunna gOdaarivE
acchocchina jaabillivE maaTunna manasunna mutyaanivE
alaa anTu naa chEyi oTTEsEndukE undi
cheli chooDu naa chEva chuTTEsEndukE undi
muddochchina gOrinTavE kaTTunna boTTunna gOdaarivE
acchocchina jaabillivE maaTunna manasunna mutyaanivE

nuvvu pilichEndukE naaku pErunnadI
ninnu pilichEndukE naaku pilupunnadI
ninnu gelichEndukE naaku pogarunnadI
okkaTayyEndukE iddaram unnadI
nee poojakai vacchEndukE vEvela varNaala poolunnavi
nee Swaasagaa maarEndukE aa poola gandhaala gaalunnadi

mila mila mila mila uppena nEnai vastaa
nee kaLa kaLa kaLa kaLa mOmunu choostu unTaa
Gala Gala Gala Gala muvvanu nEnai vastaa
neekaDugaDugaDuguna kaavali kaastU unTaa
kastoorilaa maari nee nuduTanE chEri kaDadaaka kalisunDanaa
kanneerulaa maari nee chempapai jaari kalatalni kariginchanaa
kastoorilaa maari nee nuduTanE chEri kaDadaaka kalisunDanaa
kanneerulaa maari nee chempapai jaari kalatalni kariginchanaa
nee kOTagaa maarEndukE naa gunDe chaaTullO chOTunnadi
nee vaaDigaa unDEndukE ee ninDu noorELLa janmunnadi
alaa anTu naa chEyi oTTEsEndukE undi
cheli chooDu naa chEva chuTTEsEndukE undi

Movie :Murari

Comments are closed.