అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా

Posted by Srikanth on May 29th, 2010

అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా
అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా
అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా (2)

కొండకోన గుండెల్లో ఎండ వానలైనాము
కొండకోన గుండెల్లో ఎండ వానలైనాము
గువ్వా గువ్వా కౌగిలిలో గూడు చేసుకున్నాము
అదే స్నేహము అదే మోహము
అదే స్నేహము అదే మోహము
ఆది అంతం ఏదిలేని గానము
అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా

నిన్న రేపు సందెల్లో నేడై ఉందామన్నావు
నిన్న రేపు సందెల్లో నేడై ఉందామన్నావు
కన్నీరైన ప్రేమల్లో పన్నీరవుదామన్నావు
అదే బాసగా అదే ఆశగా
అదే బాసగా అదే ఆశగా
ఎన్నినాళ్ళీ నిన్న పాటే పాడను

అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా
అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా
కథైనా కలైనా కనులలో చూడనా
అదే నీవు అదే నేను అదే గీతం పాడనా

adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa
adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa
kathainaa kalainaa kanulalO chooDanaa
adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa (2)

konDakOna gunDellO enDa vaanalainaamu
konDakOna gunDellO enDa vaanalainaamu
guvvaa guvvaa kougililO gooDu chEsukunnaamu
adE snEhamu adE mOhamu
adE snEhamu adE mOhamu
aadi antam EdilEni gaanamu
adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa
kathainaa kalainaa kanulalO chooDanaa

ninna rEpu sandellO nEDai undaamannaavu
ninna rEpu sandellO nEDai undaamannaavu
kanneeraina prEmallO panneeravudaamannaavu
adE baasagaa adE aaSagaa
adE baasagaa adE aaSagaa
enninaaLLI ninna paaTE paaDanu

adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa
adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa
kathainaa kalainaa kanulalO chooDanaa
adE neevu adE nEnu adE geetam paaDanaa

Movie :Abhinandana

Comments are closed.