ఆకాశదేశానా ఆషాడమాసానా మెరిసేటి ఓ మేఘమా

Posted by Srikanth on January 30th, 2010

ఆకాశదేశానా ఆషాడమాసానా
మెరిసేటి ఓ మేఘమా..మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం మేఘసందేశం

వానకారు కోయిలనై తెల్లవారి వెన్నెలనై (2)
ఈ ఎడారి దారులలో ఎడద నేను పరిచానని కడిమివోలె నిలిచానని
ఉరమని తరమని ఊసులతో ఉలిపిరి చినుకుల బాసలతో
విన్నవించు నా చెలికి విన్న వేదనా విరహ వేదనా
ఆకాశదేశానా ఆషాడమాసానా
మెరిసేటి ఓ మేఘమా..మెరిసేటి ఓ మేఘమా

రాలుపూల తేనియకై రాతిపూల తుమ్మెదనై (2)
ఈ నిశీధి నీడలలో నివురులాగ మిగిలానని శిధిల జీవినైనాని
తొలకరి మెరుపుల లేఖలతో రిధిర భాస్పజల ధారలతో
విన్నవించు నా చెలికి మనోవేదనా నా మరణయాతనా

ఆకాశదేశానా ఆషాడమాసానా
మెరిసేటి ఓ మేఘమా..మెరిసేటి ఓ మేఘమా
విరహమో దాహమో విడలేని మోహమో
వినిపించు నా చెలికి మేఘసందేశం మేఘసందేశం

aakaaSadESaanaa aashaaDamaasaanaa
merisETi O mEghamaa..merisETi O mEghamaa
virahamO daahamO viDalEni mOhamO
vinipinchu naa cheliki mEghasandESam mEghasandESam

vaanakaaru kOyilanai tellavaari vennelanai (2)
ee eDaari daarulalO eDada nEnu parichaanani kaDimivOle nilichaanani
uramani taramani UsulatO ulipiri chinukula baasalatO
vinnavinchu naa cheliki vinna vEdanaa viraha vEdanaa
aakaaSadESaanaa aashaaDamaasaanaa
merisETi O mEghamaa..merisETi O mEghamaa

raalupoola tEniyakai raatipoola tummedanai (2)
ee niSeedhi neeDalalO nivurulaaga migilaanani Sidhila jeevinainaani
tolakari merupula lEKalatO ridhira bhaaspajala dhaaralatO
vinnavinchu naa cheliki manOvEdanaa naa maraNayaatanaa

aakaaSadESaanaa aashaaDamaasaanaa
merisETi O mEghamaa..merisETi O mEghamaa
virahamO daahamO viDalEni mOhamO
vinipinchu naa cheliki mEghasandESam mEghasandESam

Comments are closed.