ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే

Posted by Srikanth on November 27th, 2010

ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
అర్ధాలే వేరులే.. అర్ధాలే వేరులే..
అర్ధాలే వేరులే.. అర్ధాలే వేరులే..
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే

అలిగి తొలగి నిలిచినచో చెలిమిజేయ రమ్మనిలే
అలిగి తొలగి నిలిచినచో చెలిమిజేయ రమ్మనిలే
చొరవ చేసి రమ్మనుచో మర్యాదగ పొమ్మనిలే
చొరవ చేసి రమ్మనుచో మర్యాదగ పొమ్మనిలే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే

విసిగి నసిగి కసిరినచో విషయమసలు ఇష్టమెలే
విసిగి నసిగి కసిరినచో విషయమసలు ఇష్టమెలే
తరచి తరచి ఊసడిగిన సరసమింక చాలనిలే
తరచి తరచి ఊసడిగిన సరసమింక చాలనిలే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే
ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే

aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE
ardhaalE vErulE.. ardhaalE vErulE..
ardhaalE vErulE.. ardhaalE vErulE..
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE

aligi tolagi nilichinachO chelimijEya rammanilE
aligi tolagi nilichinachO chelimijEya rammanilE
chorava chEsi rammanuchO maryaadaga pommanilE
chorava chEsi rammanuchO maryaadaga pommanilE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE

visigi nasigi kasirinachO vishayamasalu ishTamelE
visigi nasigi kasirinachO vishayamasalu ishTamelE
tarachi tarachi UsaDigina sarasaminka chaalanilE
tarachi tarachi UsaDigina sarasaminka chaalanilE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE
aaDuvaari maaTalaku ardhaalE vErulE

Movie :Kushi
Lyricist :Pingali
Singers :Muralidhar
Music :Manisharma

Comments are closed.