ఇలా ఎంతసేపు నిన్ను చూసినా

Posted by Srikanth on September 26th, 2010

ఇలా ఎంతసేపు నిన్ను చూసినా
సరే చాలు అనదు కంటి కామన
ఏదో గుండెలోని కొంటె భావన
అలా ఉండిపోక పైకి తేలునా
కనులను ముంచిన క్రాంతివో
కలలను పెంచిన భ్రాంతివో
కలవనిపించిన కాంతవో ఓ..
మతిమరపించిన మాయవో
మది మురిపించిన హాయివో
నిదురను తుంచిన రేయివో ఓ..
ఇలా ఎంతసేపు నిన్ను చూసినా
సరే చాలు అనదు కంటి కామన
ఏదో గుండెలోని కొంటె భావన
అలా ఉండిపోక పైకి తేలునా

శుభలేఖలా నీ కళా స్వాగతిస్తోందో
శశిరేఖలా సొగసెటో లాగుతూ ఉందో
తీగలా అల్లగా చేరుకోనుందో
జింకలా అందక జారిపోనుందో
మనసున పూచిన కోరిక
పెదవుల అంచును దాటక
అదుముతు ఉంచకే అంతగా
అనుమతినివ్వని ఆంక్షగా
నిలబడనివ్వని కాంక్షగా
తికమక పెట్టగ ఇంతగా
ఇలా ఎంతసేపు నిన్ను చూసినా
సరే చాలు అనదు కంటి కామన
ఏదో గుండెలోని కొంటె భావన
అలా ఉండిపోక పైకి తేలునా

మగపుట్టుకే చేరనీ మొగలి జడలోనా
మరు జన్మగా మారనీ మగువు మెడలోనా
దీపమై వెలగనీ ధరుణి తిలకానా
పాపనై ఒదగనీ పడతి ఒడిలోనా
నా తలపులు తన పసుపుగా
నా వలపులు పారాణిగా
నడిపించిన పూదారిగా
ప్రణయము విలువే కొత్తగా
పెనిమిటి వరసే కట్టగా
బతకనా నేనే తానుగా
ఇలా ఎంతసేపు నిన్ను చూసినా
సరే చాలు అనదు కంటి కామన
ఏదో గుండెలోని కొంటె భావన
అలా ఉండిపోక పైకి తేలునా

ilaa entasEpu ninnu choosinaa
sarE chaalu anadu kanTi kaamana
EdO gunDelOni konTe bhaavana
alaa unDipOka paiki tElunaa
kanulanu munchina kraantivO
kalalanu penchina bhraantivO
kalavanipinchina kaantavO O..
matimarapinchina maayavO
madi muripinchina haayivO
niduranu tunchina rEyivO O..
ilaa entasEpu ninnu choosinaa
sarE chaalu anadu kanTi kaamana
EdO gunDelOni konTe bhaavana
alaa unDipOka paiki tElunaa

SubhalEkhalaa nee kaLaa swaagatistOndO
SaSirEkhalaa sogaseTO laagutU undO
teegalaa allagaa chErukOnundO
jinkalaa andaka jaaripOnundO
manasuna poochina kOrika
pedavula anchunu daaTaka
adumutu unchakE antagaa
anumatinivvani aankshagaa
nilabaDanivvani kaankshagaa
tikamaka peTTaga intagaa
ilaa entasEpu ninnu choosinaa
sarE chaalu anadu kanTi kaamana
EdO gunDelOni konTe bhaavana
alaa unDipOka paiki tElunaa

magapuTTukE chEranI mogali jaDalOnaa
maru janmagaa maaranI maguvu meDalOnaa
deepamai velaganI dharuNi tilakaanaa
paapanai odaganI paDati oDilOnaa
naa talapulu tana pasupugaa
naa valapulu paaraaNigaa
naDipinchina poodaarigaa
praNayamu viluvE kottagaa
penimiTi varasE kaTTagaa
batakanaa nEnE taanugaa
ilaa entasEpu ninnu choosinaa
sarE chaalu anadu kanTi kaamana
EdO gunDelOni konTe bhaavana
alaa unDipOka paiki tElunaa

Comments are closed.