ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై

Posted by Srikanth on January 30th, 2010

ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా (2)
కలహంసై కబురులే ఇవ్వనా రాచిలకై కిలకిల నవ్వనా
నా పెదవుల మధువులే ఇవ్వనా సయ్యాటలోనా
ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా

ప్రేమలో తీపి చూసే వయసే నీదిరా
బ్రతుకులో చేదులున్నా భయమే వద్దురా
సుడిగుండం కాదురా సుమగంధం ప్రేమరా
పెనుగండం కాదురా అనుబంధం ప్రేమరా
సిరి తాను తానై వచ్చి నిన్ను చేరునురా
ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
మేఘాలకు నిచ్చనే వేయనా ఆకాశపుటంచులే పంచనా
ఆ జాబిలి కిందకే దించనా నా కన్నెకూనా
ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా

ఆశగా పల్లవించే పాటే నీవులే
జీవితం తోడులేని మోడేం కాదులే
కలిసుండే వేళలో కలతంటూ రాదులే
అమవాసై పోదులే అడియాశే కాదులే
చిరుదివ్యకాంతులింక దారి చూపునులే
ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా
మేఘాలకు నిచ్చనే వేయనా ఆకాశపుటంచులే పంచనా
ఆ జాబిలి కిందకే దించనా నా కన్నెకూనా
ఊహలపల్లకీలో ఊరేంగించనా ఆశల వెల్లువై రాగం పలికించనా

oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa (2)
kalahamsai kaburulE ivvanaa raachilakai kilakila navvanaa
naa pedavula madhuvulE ivvanaa sayyaaTalOnaa
oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa

prEmalO teepi choosE vayasE neediraa
bratukulO chEdulunnaa bhayamE vadduraa
suDigunDam kaaduraa sumagandham prEmaraa
penuganDam kaaduraa anubandham prEmaraa
siri taanu taanai vacchi ninnu chErunuraa
oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa
mEghaalaku nicchanE vEyanaa aakaaSapuTanchulE panchanaa
aa jaabili kindakE dinchanaa naa kannekoonaa
oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa

aaSagaa pallavinchE paaTE neevulE
jeevitam tODulEni mODEm kaadulE
kalisunDE vELalO kalatanTU raadulE
amavaasai pOdulE aDiyaaSE kaadulE
chirudivyakaantulinka daari choopunulE
oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa
mEghaalaku nicchanE vEyanaa aakaaSapuTanchulE panchanaa
aa jaabili kindakE dinchanaa naa kannekoonaa
oohalapallakeelO oorEnginchanaa aaSala velluvai raagam palikinchanaa

Movie :Chitram

Comments are closed.