ఏమో అవునేమో నిజమేమో

Posted by Srikanth on June 6th, 2010

ఏమో అవునేమో నిజమేమో
నాలో మైమరపే రుజువేమో
ఏంచేసిందో ఆ చిన్నది
ప్రేమించేసానందీ మది
తన పేరైనా అడగాలన్నా ఎదరుంటేనా
చెప్పమ్మా వెన్నెలమ్మా ఎవ్వరే ఆ జాబిలి
చెప్పమ్మా వెన్నెలమ్మా ఎవ్వరే ఆ జాబిలి
ఏమో అవునేమో నిజమేమో
నాలో మైమరపే రుజువేమో

ఒక్కటే జ్ఞాపకం ఆమెతో పరిచయం
మబ్బులో మెరుపులా తగలటం
అక్కడే ఆ క్షణం మొదలు ఈ లక్షణం
నిద్రలో నడకలా సాగటం
ఆ మెరుపు కంటపడకుంటే
తన జంట కలిసి నడవందే
ఈ మరపు వదలనంటుందే ఇంకెలా
చెప్పమ్మా ఓ పావురమా ఆమెతో ఈ సంగతి
ఏమో అవునేమో నిజమేమో
నాలో మైమరపే రుజువేమో

ఆమెనే వెతకటం అందుకే బతకటం
కొత్తగా ఉన్నదే అనుభవం
ప్రేమనే పిలవటం ప్రేమనే తెలపటం
బొత్తిగా నేర్పదీ సతమతం
తన కంటి చూపులో మౌనం
చదివేదెలాగ నా హృదయం
తన గుండె గూటిలో నే వాలేదెలా
చెప్పమ్మా కలవరమా ఆమెతో నీ అలజడి

ఏమో అవునేమో నిజమేమో
నాలో మైమరపే రుజువేమో
ఏంచేసిందో ఆ చిన్నది
ప్రేమించేసానందీ మది
తన పేరైనా అడగాలన్నా ఎదరుంటేనా
చెప్పమ్మా వెన్నెలమ్మా ఎవ్వరే ఆ జాబిలి
చెప్పమ్మా వెన్నెలమ్మా ఎవ్వరే ఆ జాబిలి

EmO avunEmO nijamEmO
naalO maimarapE rujuvEmO
EmchEsindO aa chinnadi
prEminchEsaanandI madi
tana pErainaa aDagaalannaa edarunTEnaa
cheppammaa vennelammaa evvarE aa jaabili
cheppammaa vennelammaa evvarE aa jaabili
EmO avunEmO nijamEmO
naalO maimarapE rujuvEmO

okkaTE jnaapakam aametO parichayam
mabbulO merupulaa tagalaTam
akkaDE aa kshaNam modalu ee lakshaNam
nidralO naDakalaa saagaTam
aa merupu kanTapaDakunTE
tana janTa kalisi naDavandE
ee marapu vadalananTundE inkelaa
cheppammaa O paavuramaa aametO ee sangati
EmO avunEmO nijamEmO
naalO maimarapE rujuvEmO

aamenE vetakaTam andukE batakaTam
kottagaa unnadE anubhavam
prEmanE pilavaTam prEmanE telapaTam
bottigaa nErpadI satamatam
tana kanTi choopulO mounam
chadivEdelaaga naa hRdayam
tana gunDe gooTilO nE vaalEdelaa
cheppammaa kalavaramaa AmetO nee alajaDi

EmO avunEmO nijamEmO
naalO maimarapE rujuvEmO
EmchEsindO aa chinnadi
prEminchEsaanandI madi
tana pErainaa aDagaalannaa edarunTEnaa
cheppammaa vennelammaa evvarE aa jaabili
cheppammaa vennelammaa evvarE aa jaabili

Movie :Nee Sneham

Comments are closed.