ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో

Posted by Srikanth on January 30th, 2010

ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో (2)
తెలిసీ తెలియని అభిమానవునో

మనసు మూగది మాటలు రానిది
మమత ఒకటే అది నేర్చినది
భాషలేనిది బంధమున్నది
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది..
మన ఇద్దరిని జత కూర్చినది
ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో
తెలిసీ తెలియని అభిమానవునో

వయసే వయసును పలకరించినది
వలదన్నా అది నిలువకున్నది
ఎల్లలు ఏవి వల్లనన్నది
నీది నాదొక లోకమన్నది..
నీది నాదొక లోకమన్నది..
ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో
తెలిసీ తెలియని అభిమానవునో

తొలిచూపే నను నిలదీసినది
మరుమాటై అది కలవరించినది
మొదటి కలయికే ముడి వేసినది
తుదిదాకా ఇది నిలకడైనది..
తుదిదాకా ఇది నిలకడైనది..
ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవునో
తెలిసీ తెలియని అభిమానవునో

E teega puvvunO E komma tETinO
kalipindi E vinta anubandhamavunO (2)
telisee teliyani abhimaanavunO

manasu moogadi maaTalu raanidi
mamata okaTE adi nErchinadi
bhaashalEnidi bandhamunnadi
mana iddarini jata koorchinadi..
mana iddarini jata koorchinadi
E teega puvvunO E komma tETinO
kalipindi E vinta anubandhamavunO
telisee teliyani abhimaanavunO

vayasE vayasunu palakarinchinadi
valadannaa adi niluvakunnadi
ellalu Evi vallanannadi
needi naadoka lOkamannadi..
needi naadoka lOkamannadi..
E teega puvvunO E komma tETinO
kalipindi E vinta anubandhamavunO
telisee teliyani abhimaanavunO

tolichoopE nanu niladeesinadi
marumaaTai adi kalavarinchinadi
modaTi kalayikE muDi vEsinadi
tudidaakaa idi nilakaDainadi..
tudidaakaa idi nilakaDainadi..
E teega puvvunO E komma tETinO
kalipindi E vinta anubandhamavunO
telisee teliyani abhimaanavunO

Movie :Marocharitra

Comments are closed.