ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తెలుసా నలుసా

Posted by Srikanth on July 24th, 2010

Submitted by Revathi

ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తెలుసా నలుసా
బ్రతుకే గగనం ఇది నీ పయనం తెలుసా మనసా
పయనం ముగియు ఈ చోటే కన్ను తెరిచావే
ఉదయం పంచు వెలుగుల్లో నిన్ను తెలిపావే

తోడు ఎవరులేక పుడమి ఒడి చేరినావే
ఎంత తెగువ తోటి ఈ వరము కోరినావే
తోటలో విరబూసిన అది మాలగా అలరించినా
పూలనీ అవి పూవులే తమ పేరునే అవి మార్చునా
పూరిగుడిసెలైనా పసిడి మేడలైనా నిన్ను మార్చునా

చివరి యాత్రలన్నీ కదిలే నిన్నుచేరుకోగా
చితిని పేర్చుతుంటే అన్ని నీకొక్కటేగా
పుడమిలో శ్రీమంతులు తమ పదవిలో పలు నేతలు
చెరగనీ తలరాతలు ఘనకీర్తులు నిరుపేదలు
వేదమెంత వున్నా బుగ్గిపాలు చేసే కర్మయోగివే

Movie :Shivaputrudu

One Response to “ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తెలుసా నలుసా”

  1. Thank you so much, chala rojulu nunchi search chestunna ee lyrics kosam.. thank you again.

    greatest collection!!!