ఓ ప్రేమా ఎందుకే ఇలా ఆ గుడిగంటలు

Posted by Srikanth on December 26th, 2009

ఓ ప్రేమా ఎందుకే ఇలా ఆ గుడిగంటలు ఘణఘణ మోగే గుండె లోపల
ఓ ప్రేమా లోలోనా ఆశల వెల్లువ అల్లుకుపోయే మల్లె తీగలా
నువ్వే కాదా యదలో గోదారిలా పొంగిందిలా ఈవేళ
నాలో ఈ మౌనం పాడే ఈ గానం ఏమిటో ఎందుకో చెప్పవా

నువ్వేరోజు చేరావో నా చెంతకి అదేరోజు సంక్రాంతి నా గుండెకి
నువ్వే జంట కావాలి ఏనాటికి
అవునన్నా కాదన్నా నువు లేని నేను ఉన్నానా
ప్రేమైనా ఏమైనా నువ్వే సుమా
ఓ ప్రేమా ఎందుకే ఇలా ఆ గుడిగంటలు ఘణఘణ మోగే గుండె లోపల
ఓ ప్రేమా లోలోనా ఆశల వెల్లువ అల్లుకుపోయే మల్లె తీగలా

సందేశాలు పంపింది ఈ రాతిరి సంగీతాలు పాడింది నా ఊపిరి
సంతోషాలు రేపింది నీ అల్లరి
ఓ ప్రేమా ఓ ప్రేమా ఈ మాయ నీది అనుకోనా
ఎంతైనా బాగుంది ఈ వేదన

Movie :10th Class

Comments are closed.