కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా

Posted by Srikanth on October 31st, 2010

కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా
మరు నిమిషంలో ప్రేమ కలతే రేపినా
పువ్వే అందునా ముళ్ళనే దాటక
ప్రేమే చేరునా మనసునే వేధించక
ప్రతి కథలో ఇది సహజం
పరులకిదే అపార్ధం
కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా
మరు నిమిషంలో ప్రేమ కలతే రేపినా

కడలిని వీడి అడుగులు వెయ్యవు అలలే ఏనాడు
నినిగిని వీడి నిలబడగలదా వెన్నెల ఈనాడు
దేహం ఒకరు ప్రాణం ఒకరని దేవుడు కలిపాడు
విధిలా మారి మళ్ళీ తానే విడదీస్తున్నాడు
ఓ దైవమా… ఈ పాపమెవ్వరిది మరి నీదా నాదా
నా కన్నులలో కన్నీరేలా
తుడిచే నేస్తం కనబడదేలా
కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా
మరు నిమిషంలో ప్రేమ కలతే రేపినా

హృదయంలో తొలి ఉదయంలా తన ప్రేమే వెలిగింది
ఊహకు అందని ఉపద్రవమేదో నను బలి చేసింది
కనులకు చూపై పెదవికి నవ్వై నను మురిపించింది
ఆ కన్నులలోనే కన్నీరై కలవరపరిచింది
ఓ నేస్తమా ఓ నేస్తమా..
నా కన్న నిన్నే మిన్నగా ప్రేమించా ప్రేమా
అడుగే పడదు అలికిడి లేక
మరణంలో నిను మరవను ఇంకా

కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా
మరు నిమిషంలో ప్రేమ కలతే రేపినా
పువ్వే అందునా ముళ్ళనే దాటక
ప్రేమే చేరునా మనసునే వేధించక
ప్రతి కథలో ఇది సహజం
పరులకిదే అపార్ధం
కనుపాపల్లో ప్రేమ కలలే చూపినా
మరు నిమిషంలో ప్రేమ కలతే రేపినా

kanupaapallO prEma kalalE choopinaa
maru nimishamlO prEma kalatE rEpinaa
puvvE andunaa muLLanE daaTaka
prEmE chErunaa manasunE vEdhinchaka
prati kathalO idi sahajam
parulakidE apaardham
kanupaapallO prEma kalalE choopinaa
maru nimishamlO prEma kalatE rEpinaa

kaDalini veeDi aDugulu veyyavu alalE EnaaDu
ninigini veeDi nilabaDagaladaa vennela eenaaDu
dEham okaru praaNam okarani dEvuDu kalipaaDu
vidhilaa maari maLLI taanE viDadeestunnaaDu
O daivamaa… ee paapamevvaridi mari needaa naadaa
naa kannulalO kanneerElaa
tuDichE nEstam kanabaDadElaa
kanupaapallO prEma kalalE choopinaa
maru nimishamlO prEma kalatE rEpinaa

hRdayamlO toli udayamlaa tana prEmE veligindi
Uhaku andani upadravamEdO nanu bali chEsindi
kanulaku choopai pedaviki navvai nanu muripinchindi
aa kannulalOnE kanneerai kalavaraparichindi
O nEstamaa O nEstamaa..
naa kanna ninnE minnagaa prEminchaa prEmaa
aDugE paDadu alikiDi lEka
maraNamlO ninu maravanu inkaa

kanupaapallO prEma kalalE choopinaa
maru nimishamlO prEma kalatE rEpinaa
puvvE andunaa muLLanE daaTaka
prEmE chErunaa manasunE vEdhinchaka
prati kathalO idi sahajam
parulakidE apaardham
kanupaapallO prEma kalalE choopinaa
maru nimishamlO prEma kalatE rEpinaa

Movie :Sambo Siva Sambo
Lyricist :Chinni Charan
Singers :Sadhana Sargam
Music :Sundar C Babu

Comments are closed.