కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ

Posted by Srikanth on February 13th, 2010

ఆహా.. ఆహాహా.. బొమ్మా నిను చూస్తూ నే రెప్ప వేయటం మరిచా హే..
అయినా హే ఏవో హే కలలు ఆగవే తెలుసా హే తెలుసా నా చూపు నీ బానిస
నీలో నాలో లోలో నులివెచ్చనైంది మొదలైందమ్మా ఓ..
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా
హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా
నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ

నీ పాదం నడిచే ఈ చోట కాలము కనువైనా ముందే అలలై పొంగిందే (not sure abt this line)
హే.. నీకన్నా నాకున్నా బలమింకేంటే ఏంటే
వెన్నెల్లో వర్షంలా కన్నుల్లో చేరావు నువ్వే
నన్నింక నన్నింకా నువ్వే నా అణువణువు గెలిచావే
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా
హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా
నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ

చల్లనైనా మంటలో స్నానాలే చేయించావే ఆనందం అందించావే
నీ మాట తేటిలో ముంచావే తేల్చావే తీరం మాత్రం దాచావేంటే బొమ్మా
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా
హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా
నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ నినే మరువదు ఈ జన్మ
కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మా కుందనపు బొమ్మా
హొ.. కుందనపు బొమ్మ కుందనపు బొమ్మ కుందన కుందనపు బొమ్మా
నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా కుందనపు బొమ్మ
నినే మరువదు ఈ జన్మ నువ్వే మనసుకి వెలుగమ్మా

aahaa.. aahaahaa.. bommaa ninu choostU nE reppa vEyaTam marichaa hE..
ayinaa hE EvO hE kalalu aagavE telusaa hE telusaa naa choopu nee baanisa
neelO naalO lOlO nulivecchanaindi modalaindammaa O..
kundanapu bomma kundanapu bomma kundanapu bommaa kundanapu bommaa
ho.. kundanapu bomma kundanapu bomma kundana kundanapu bommaa
nuvvE manasuki velugammaa kundanapu bomma ninE maruvadu ee janma

nee paadam naDichE ee chOTa kaalamu kanuvainaa mundE alalai pongindE
hE.. neekannaa naakunnaa balaminkEnTE EnTE
vennellO varshamlaa kannullO chEraavu nuvvE
nanninka nanninkaa nuvvE naa aNuvaNuvu gelichaavE
kundanapu bomma kundanapu bomma kundanapu bommaa kundanapu bommaa
ho.. kundanapu bomma kundanapu bomma kundana kundanapu bommaa
nuvvE manasuki velugammaa kundanapu bomma ninE maruvadu ee janma

challanainaa manTalO snaanaalE chEyinchaavE aanandam andinchaavE
nee maaTa tETilO munchaavE tElchaavE teeram maatram daachaavEnTE bommaa
kundanapu bomma kundanapu bomma kundanapu bommaa kundanapu bommaa
ho.. kundanapu bomma kundanapu bomma kundana kundanapu bommaa
nuvvE manasuki velugammaa kundanapu bomma ninE maruvadu ee janma
kundanapu bomma kundanapu bomma kundanapu bommaa kundanapu bommaa
ho.. kundanapu bomma kundanapu bomma kundana kundanapu bommaa
nuvvE manasuki velugammaa nuvvE manasuki velugammaa kundanapu bomma
ninE maruvadu ee janma nuvvE manasuki velugammaa

Comments are closed.