కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా

Posted by Srikanth on January 30th, 2010

కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా
కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా
అందించనీ అదిరే అధరాంజలి
బంధించనీ కాలాన్ని కౌగిలి
సుడిగాలిగా మారి చుట్టేసుకోవాలి మంచల్లే నిమిరే నీ జాలి
మంటల్లే నను మరిగించాలి
కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా
కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా

తలుపేసుకుంటే నీ తలపాగుతుందా
మదిలో నువ్వుంటే స్నానం సాగుతుందా
నీ విషమే పాకింది నరనరమునా
ఇక నా వశము కాకుంది యమయాతన
లేనిపోని నిందలుగాని హాయిగానే ఉంది కాని
ఉన్నమాట నీతో చెప్పనీ
కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా
కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా

అమ్మాయినంటూ నాకే గుర్తు చేస్తూ
లాగావు గుట్టు గుండెల్లోకి చూస్తూ
నీ గాలి కబురొచ్చి నులివెచ్చగా
నువ్వేమేమి చేస్తావో చెబుతుండగా
మనసు పొందే మన్మధలేఖ కెవ్వుమంది కమ్మని కేక
వయసు పొంగిపోయే వేడిగా

కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా
కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా
అందించనీ అదిరే అధరాంజలి
బంధించనీ కాలాన్ని కౌగిలి
సుడిగాలిగా మారి చుట్టేసుకోవాలి మంచల్లే నిమిరే నీ జాలి
మంటల్లే నను మరిగించాలి
కొంచెం కారంగా కొంచెం గారంగా
కొంచెం కష్టంగా కొంచెం ఇష్టంగా

konchem kaarangaa konchem gaarangaa
konchem kashTamgaa konchem ishTamgaa
andinchanee adirE adharaanjali
bandhinchanee kaalaanni kougili
suDigaaligaa maari chuTTEsukOvaali manchallE nimirE nee jaali
manTallE nanu mariginchaali
konchem kaarangaa konchem gaarangaa
konchem kashTamgaa konchem ishTamgaa

talupEsukunTE nee talapaagutundaa
madilO nuvvunTE snaanam saagutundaa
nee vishamE paakindi naranaramunaa
ika naa vaSamu kaakundi yamayaatana
lEnipOni nindalugaani haayigaanE undi kaani
unnamaaTa neetO cheppanee
konchem kaarangaa konchem gaarangaa
konchem kashTamgaa konchem ishTamgaa

ammaayinanTU naakE gurtu chEstU
laagaavu guTTu gunDellOki choostU
nee gaali kaburocchi nulivecchagaa
nuvvEmEmi chEstaavO chebutunDagaa
manasu pondE manmadhalEkha kevvumandi kammani kEka
vayasu pongipOyE vEDigaa

konchem kaarangaa konchem gaarangaa
konchem kashTamgaa konchem ishTamgaa
andinchanee adirE adharaanjali
bandhinchanee kaalaanni kougili
suDigaaligaa maari chuTTEsukOvaali manchallE nimirE nee jaali
manTallE nanu mariginchaali
konchem kaarangaa konchem gaarangaa
konchem kashTamgaa konchem ishTamgaa

Movie :Chakram

Comments are closed.