కొంచెము అర్ధమయ్యినా కొంచెము కొంచెము కాకపోయినా

Posted by Srikanth on July 20th, 2012

కొంచెము అర్ధమయ్యినా
కొంచెము కొంచెము కాకపోయినా
కొంచెము బెట్టు చూపినా
కొంచెము కొంచెము గుట్టు విప్పినా
కొంచెము కసురుకున్నా
మరి కొంచెము కొంచెము కొసరి నవ్వినా ..
ఓ.. ఓ.. నీ గుండె లోతున
భూతద్దమెయ్యనా
ఎదో ఓ మూలన నన్నే చూడనా
నీ గుండె లోతున
భూతద్దమెయ్యనా
ఎదో ఓ మూలన నన్నే చూడనా

కొంచెము చూడవచ్చుగా
కొంతైనా మాటాడవచ్చుగా
పోని అలగవచ్చుగా
పొగడాలంటే అడగవచ్చుగా
నీకై మెల్లమెల్లగా
పిచ్చోడ్నవుతున్నా జాలిపడవుగా
ఓ.. ఓ.. పిసినారి నారివే
పిసరంత పలకవే
ఆ కంచ తెంచవే ఇవాళైనా
పిసినారి నారివే
పిసరంత పలకవే
ఆ కంచ తెంచవే ఇవాళైనా

కాకితో కబురు పంపినా
కాదనకుండా వచ్చి వాలనా
రెక్కలు లేకపోయినా
చుక్కలకే నిను తీసుకెళ్ళనా
జన్మలు ఎన్ని మారినా
ప్రతి జన్మలో జంటగా నిన్ను చేరనా
ఓ.. ఓ.. నీ గుండే గూటిలో
నా గుండె హాయిగా
తలదాచుకుందని తెలియలేదా
నీ గుండే గూటిలో
నా గుండె హాయిగా
తలదాచుకుందని తెలియలేదా

konchemu ardhamayyinaa
konchemu konchemu kaakapOyinaa
konchemu beTTu choopinaa
konchemu konchemu guTTu vippinaa
konchemu kasurukunnaa
mari konchemu konchemu kosari navvinaa ..
O.. O.. nee gunDe lOtuna
bhootaddameyyanaa
edO O moolana nannE chooDanaa
nee gunDe lOtuna
bhootaddameyyanaa
edO O moolana nannE chooDanaa

konchemu chooDavacchugaa
kontainaa maaTaaDavacchugaa
pOni alagavacchugaa
pogaDaalanTE aDagavacchugaa
neekai mellamellagaa
picchODnavutunnaa jaalipaDavugaa
O.. O.. pisinaari naarivE
pisaranta palakavE
aa kancha tenchavE ivaaLainaa
pisinaari naarivE
pisaranta palakavE
aa kancha tenchavE ivaaLainaa

kaakitO kaburu pampinaa
kaadanakunDaa vacchi vaalanaa
rekkalu lEkapOyinaa
chukkalakE ninu teesukeLLanaa
janmalu enni maarinaa
prati janmalO janTagaa ninnu chEranaa
O.. O.. nee gunDE gooTilO
naa gunDe haayigaa
taladaachukundani teliyalEdaa
nee gunDE gooTilO
naa gunDe haayigaa
taladaachukundani teliyalEdaa

Movie :Eega
Lyricist :Ananth Sriram
Singers :Vijay Prakash
Music :Keeravani

Comments are closed.