చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి

Posted by Srikanth on December 21st, 2010

చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి
వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ
నదివి నీవు కడలి నేను
మరిచిపోబోకుమా మమత నీవే సుమా
చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి
వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ

ఆకులు రాలే వేసవి గాలి నా ప్రేమ నిట్టూర్పులే
కుంకుమ పూసే వేకువ నీవై తేవాలి ఓదార్పులే
ప్రేమను కోరే జన్మలలోనే నే వేచి ఉంటానులే
జన్మలు తాకే ప్రేమను నేనై నే వెల్లువవుతానులే
ఆ చల్లని చాలులే
హిమములా రాలి సుమములై పూసి
రుతువులై నవ్వి మధువులై పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ
శిశిరమైనా శిధిలమైనా విడిచిపోబోకుమా
విరహమై పోకుమా

తొలకరి కోసం తొడిమను నేనై అల్లాడుతున్నానులే
పులకరమూగే పువ్వుల కోసం వేసారుతున్నానులే
నింగికి నేల అంటిసలాడే ఆ పొద్దు రావాలిలే
నిన్నలు నేడై రేపటి నీడై నా ముద్దు తీరాలిలే
ఆ తీరాలు చేరాలిలే
మౌనమై మెరిసి గానమై పిలిచి
కలలతో అలిసి గగనమై ఎగసి
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ తారాడే మన ప్రేమ
భువనమైనా గగనమైనా ప్రేమమయమే సుమా
ప్రేమ మనమే సుమా

చినుకులా రాలి నదులుగా సాగి
వరదలై పోయి కడలిగా పొంగు
నీ ప్రేమ నా ప్రేమ నీ పేరే నా ప్రేమ

chinukulaa raali nadulugaa saagi
varadalai pOyi kaDaligaa pongu
nee prEma naa prEma nee pErE naa prEma
nadivi neevu kaDali nEnu
marichipObOkumaa mamata neevE sumaa
chinukulaa raali nadulugaa saagi
varadalai pOyi kaDaligaa pongu
nee prEma naa prEma nee pErE naa prEma

aakulu raalE vEsavi gaali naa prEma niTTUrpulE
kumkuma poosE vEkuva neevai tEvaali OdaarpulE
prEmanu kOrE janmalalOnE nE vEchi unTaanulE
janmalu taakE prEmanu nEnai nE velluvavutaanulE
aa challani chaalulE
himamulaa raali sumamulai poosi
rutuvulai navvi madhuvulai pongu
nee prEma naa prEma nee pErE naa prEma
SiSiramainaa Sidhilamainaa viDichipObOkumaa
virahamai pOkumaa

tolakari kOsam toDimanu nEnai allaaDutunnaanulE
pulakaramoogE puvvula kOsam vEsaarutunnaanulE
ningiki nEla anTisalaaDE aa poddu raavaalilE
ninnalu nEDai rEpaTi neeDai naa muddu teeraalilE
aa teeraalu chEraalilE
mounamai merisi gaanamai pilichi
kalalatO alisi gaganamai egasi
nee prEma naa prEma taaraaDE mana prEma
bhuvanamainaa gaganamainaa prEmamayamE sumaa
prEma manamE sumaa

chinukulaa raali nadulugaa saagi
varadalai pOyi kaDaligaa pongu
nee prEma naa prEma nee pErE naa prEma

Movie :Nalugu Stambalata
Lyricist :Veturi
Singers :SP Balu, P Susheela
Music :Rajan-Nagendra

Comments are closed.