చుక్కల్లో చంద్రుడే చిన్నోడు

Posted by Srikanth on May 29th, 2010

చుక్కల్లో చంద్రుడే చిన్నోడు
సూపుల్లో సూర్యుడే సొగ్గాడు
ముద్దొస్తూ ఉన్నవే అమ్మాయి
మొగించెయిమంటవా సన్నాయి
సింగంలా దూకరా మగధీరుడా
దమ్మెంతో చూపరా పనివీరుడా
మాటల్తో చంపకే ఓ బాలిక
వస్తాలే కాసుకో నీ ఓపిక
హలో హైసలకిడి బావ నను సోకులతడి కోవా
వద్దనక ముద్దులతో మురిపించవా
హలో పిట్ట నడుము పిల్లో నీ వాలుచూపు వల్లో
నేను మరి తేలికగా పడిపోనల్లా
చుక్కల్లో చంద్రుడే చిన్నోడు
ముద్దొస్తూ ఉన్నవే అమ్మాయి

పాలపొంగు పాప తెగ రూవ్వకే నవ్వు
నీలి కళ్ళ చేప వలవెయ్యకే నువ్వు
గాలిలాగ వచ్చి నను తాకితే నువ్వు
మాయదారి మొహం తొణికించదా నవ్వు
ఇద్దరి కథ ఇవ్వాళ్ళే తెంచెయ్యకు
విచ్చలవిడి దుకాణం పెట్టెయ్యకు
అద్దిరి మన యవ్వారం పెంచెయ్యకు
అద్దిరిపడి గుడరాం దించెయ్యకు
హలో పిట్ట నడుము పిల్లో నీ వాలుచూపు వల్లో
నేను మరి తేలికగా పడిపోనల్లా
హలో హైసలకిడి బావ నను సోకులతడి కోవా
వద్దనక ముద్దులతో మురిపించయ్యా
ముద్దొస్తూ ఉన్నవే అమ్మాయి
చుక్కల్లో చంద్రుడే చిన్నోడు

టిప్పు టాపు బావ మొహమాటమే లేదు
అప్టుడేటుగుంటే డౌటన్నదే రాదు
రాలుగాయి పిల్ల చెలగాటమే వద్దు
కాలు జారకుండ మనకుందిలే హద్దు
కష్టమనకు ఓరయ్యో ఈ పూటకు
ఇష్ట సఖిని ఇలాగే జోకొట్టకు
కూత పెరగనివ్వాలే ఈ పిట్టకు
తోడు పెరుగునివ్వాలి నా పెట్టకు
ఇలా చూడు టక్కరి దొంగ చలో ఈడుకెట్టకు బెంగ
చీరలకి సిగ్గులకి సెలవే ఇంక
హలో హంస నడక పిల్లో సిరిమల్లెల చిరు జల్లో
ఇప్పుడిక తప్పదిక తొలి వేడుక
ఇలా చూడు టక్కరి దొంగ చలో ఈడుకెట్టకు బెంగ
చీరలకి సిగ్గులకి సెలవే ఇంక
హలో హంస నడక పిల్లో సిరిమల్లెల చిరు జల్లో
ఇప్పుడిక తప్పదిక తొలివేడుక

chukkallO chandruDE chinnODu
soopullO sooryuDE soggaaDu
muddostU unnavE ammaayi
mogincheyimanTavaa sannaayi
singamlaa dookaraa magadheeruDaa
dammentO chooparaa paniveeruDaa
maaTaltO champakE O baalika
vastaalE kaasukO nee Opika
halO haisalakiDi baava nanu sOkulataDi kOvaa
vaddanaka muddulatO muripinchavaa
halO piTTa naDumu pillO nee vaaluchoopu vallO
nEnu mari tElikagaa paDipOnallaa
chukkallO chandruDE chinnODu
muddostU unnavE ammaayi

paalapongu paapa tega ruavvakE navvu
neeli kaLLa chEpa valaveyyakE nuvvu
gaalilaaga vacchi nanu taakitE nuvvu
maayadaari moham toNikinchadaa navvu
iddari katha ivvaaLLE tencheyyaku
vicchalaviDi dukaaNam peTTeyyaku
addiri mana yavvaaram pencheyyaku
addiripaDi guDaraam dincheyyaku
halO piTTa naDumu pillO nee vaaluchoopu vallO
nEnu mari tElikagaa paDipOnallaa
halO haisalakiDi baava nanu sOkulataDi kOvaa
vaddanaka muddulatO muripinchayyaa
muddostU unnavE ammaayi
chukkallO chandruDE chinnODu

Tippu Taapu baava mohamaaTamE lEdu
apTuDETugunTE DouTannadE raadu
raalugaayi pilla chelagaaTamE vaddu
kaalu jaarakunDa manakundilE haddu
kashTamanaku OrayyO ee pooTaku
ishTa sakhini ilaagE jOkoTTaku
koota peraganivvaalE ee piTTaku
tODu perugunivvaali naa peTTaku
ilaa chooDu Takkari donga chalO eeDukeTTaku benga
cheeralaki siggulaki selavE inka
halO hamsa naDaka pillO sirimallela chiru jallO
ippuDika tappadika toli vEDuka
ilaa chooDu Takkari donga chalO eeDukeTTaku benga
cheeralaki siggulaki selavE inka
halO hamsa naDaka pillO sirimallela chiru jallO
ippuDika tappadika tolivEDuka

Movie :Takkari Donga

Comments are closed.