జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం

Posted by Srikanth on September 25th, 2010

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువల పగల గరళం మా పిలుపే డమరుకం
మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు బిక్కటిల్లిపోయే రంపంపంపం
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువల పగల గరళం మా పిలుపే డమరుకం

ఆడేదే వలపు నర్తనం పాడేదే చిలిపి కీర్తనం
సై అంటే సయ్యాటరో
మా వెనకే ఉంది ఈతరం మా శక్తే మాకు సాధనం
డీ అంటే డీ ఆటరో
నేడేరా నీకు నేస్తము రేపే లేదు
నిన్నంటే నిండు సున్నరా రానే రాదు
ఏడేడు లోకాలతోనా బంతాటలాడాలి ఈనాడే
తకతకధిమితకఝను
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువల పగల గరళం మా పిలుపే డమరుకం

పడనీరా పిరికి ఆకాశం విడిపోని భూమి ఈ క్షణం
మా పాట సాగేనులే
హొ.. నడి రేయే సూర్య దర్శనం రగిలింది వయసు ఇంధనం
మా వేడి రక్తాలకే
ఓ మాట ఒక్క బాణము మా సిద్ధాంతం
పోరాటం మాకు ప్రాణము మా వేదాంతం
జోహారు చెయ్యాలి లోకం మా జోరు చూసాక ఈనాడే
తకతకధిమితకఝను

జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం
మరల మరల జననం రానీరా
మరల మరల మరణం మింగేస్తాం
భువల పగల గరళం మా పిలుపే డమరుకం
మా ఊపిరి నిప్పుల ఉప్పెన
మా ఊహలు కత్తుల వంతెన
మా దెబ్బకు దిక్కులు బిక్కటిల్లిపోయే రంపంపంపం
జగడ జగడ జగడం చేసేస్తాం
రగడ రగడ రగడం దున్నేస్తాం
ఎగుడు దిగుడు గగనం మేమేరా పిడుగులం

jagaDa jagaDa jagaDam chEsEstaam
ragaDa ragaDa ragaDam dunnEstaam
eguDu diguDu gaganam mEmEraa piDugulam
marala marala jananam raanIraa
marala marala maraNam mingEstaam
bhuvala pagala garaLam maa pilupE Damarukam
maa Upiri nippula uppena maa Uhalu kattula vantena
maa debbaku dikkulu bikkaTillipOyE rampampampam
jagaDa jagaDa jagaDam chEsEstaam
ragaDa ragaDa ragaDam dunnEstaam
eguDu diguDu gaganam mEmEraa piDugulam
marala marala jananam raanIraa
marala marala maraNam mingEstaam
bhuvala pagala garaLam maa pilupE Damarukam

aaDEdE valapu nartanam paaDEdE chilipi keertanam
sai anTE sayyaaTarO
maa venakE undi eetaram maa SaktE maaku saadhanam
Dee anTE Dee aaTarO
nEDEraa neeku nEstamu rEpE lEdu
ninnanTE ninDu sunnaraa raanE raadu
EDEDu lOkaalatOnaa bantaaTalaaDaali eenaaDE
takatakadhimitakajhanu
jagaDa jagaDa jagaDam chEsEstaam
ragaDa ragaDa ragaDam dunnEstaam
eguDu diguDu gaganam mEmEraa piDugulam
marala marala jananam raanIraa
marala marala maraNam mingEstaam
bhuvala pagala garaLam maa pilupE Damarukam

paDaneeraa piriki aakaaSam viDipOni bhoomi ee kshaNam
maa paaTa saagEnulE
ho.. naDi rEyE soorya darSanam ragilindi vayasu indhanam
maa vEDi raktaalakE
O maaTa okka baaNamu maa siddhaantam
pOraaTam maaku praaNamu maa vEdaantam
jOhaaru cheyyaali lOkam maa jOru choosaaka eenaaDE
takatakadhimitakajhanu

jagaDa jagaDa jagaDam chEsEstaam
ragaDa ragaDa ragaDam dunnEstaam
eguDu diguDu gaganam mEmEraa piDugulam
marala marala jananam raanIraa
marala marala maraNam mingEstaam
bhuvala pagala garaLam maa pilupE Damarukam
maa Upiri nippula uppena
maa Uhalu kattula vantena
maa debbaku dikkulu bikkaTillipOyE rampampampam
jagaDa jagaDa jagaDam chEsEstaam
ragaDa ragaDa ragaDam dunnEstaam
eguDu diguDu gaganam mEmEraa piDugulam

Movie :Geetanjali

Comments are closed.