జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీగరియసీ స్వర్గాదపీగరియసీ

Posted by vidya on April 22nd, 2010

జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీగరియసీ స్వర్గాదపీగరియసీ
ఏ తల్లి నిను కన్నదో.. ఏ తల్లి నిను కన్నదో
ఆ తల్లినే కన్న భూమి గొప్పదిరా
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీగరియసీ స్వర్గాదపీగరియసీ

నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా
ఈ తల్లి మోయాలి కడవరకురా
కట్టె కాలెవరకు.రా.
ఆ రుణం తల కొరివితో తీరేనురా
ఈ రుణం ఏ రూపాన తీరేదిరా
ఆ రూపమే ఈ జవానురా త్యాగానికి నువు మరో రూపు నువు రా
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీగరియసీ స్వర్గాదపీగరియసీ

గుండె గుండెకు తెలుసు గుండె భరువెంతో
ఆ గుండెకే తెలుసు గుండె కోత భాదెంతొ
నీ గుండె రాయి కావాలి ఆ గుండెల్లొ ఫిరంగులు మోగాలి
మనిషిగా పుట్టిన ఓ మనిషి
మారాలి నువు రాక్షసుడిగా
మనుషుల కోసం..  ఈ మనుషుల కోసం..  నీ మనుషుల కోసం
జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపీగరియసీ స్వర్గాదపీగరియసీ
jananee janmabhUmiScha swargAdapIgariyasI swargAdapIgariyasI
E talli ninu kannadO.. E talli ninu kannadO
aa tallinE kanna bhUmi goppadiraa
jananee janmabhUmiScha swargAdapIgariyasI swargAdapIgariyasI

nee talli mOsEdi navamAsAlErA
ee talli mOyAli kaDavarakuraa
kaTTe kAlevaraku.raa.
A ruNam tala korivitO teerEnurA
ee ruNam E rUpAna tIrEdiraa
aa rUpamE ee javAnurA tyAgAniki nuvu marO rUpu nuvu raa
jananee janmabhUmiScha swargAdapIgariyasI swargAdapIgariyasI

gunDe gunDeku telusu gunDe bharuventO
aa gunDekE telusu gunDe kOta bhAdento
nI gunDe rAyi kAvAli aa gunDello phirangulu mOgAli
manishigA puTTina O manishi
mArAli nuvu rAkshasuDigA
manushula kOsam..  ee manushula kOsam..  nee manushula kOsam
jananee janmabhUmiScha swargAdapIgariyasI swargAdapIgariyasI

Movie :Bobbili Puli

Comments are closed.