తాను నేను మొయిలు మిన్ను

Posted by Srikanth on August 28th, 2016

తాను నేను మొయిలు మిన్ను
తాను నేను కలువ కొలను
తాను నేను పైరు చేను
తాను నేను వేరు మాను
శశి తానైతే నిశినే నేను
కుసుమం తావి తాను నేను
వెలుగు దివ్వె తెలుగు తీపి
తాను నేను మనసు మేను

దారి నేను తీరం తాను
దారం నేను హారం తాను
దాహం నేను నీరం తాను
కావ్యం నేను సారం తాను
నేను తాను రెప్ప కన్ను
వేరైపోనీ పుడమి మన్ను
నేను తాను రెప్ప కన్ను
వేరైపోనీ పుడమీ మన్ను

తాను నేను మొయిలు మిన్ను
తాను నేను కలువ కొలను
తాను నేను గానం గమకం
తాను నేను ప్రాయం తమకం

తాను నేను మొయిలు మిన్ను
తాను నేను కలువ కొలను
తాను నేను పైరు చేను
తాను నేను వేరు మాను
శశి తానైతే నిశినే నేను
కుసుమం తావి తాను నేను
వెలుగు దివ్వె తెలుగు తీపి
తాను నేను మనసు మేను
మనసు మేను మనసు మేను…

Movie :Saahasam Swaasaga Saagipo
Lyricist :Anantha Sriram
Singers :Vijay Prakash
Music :A.R Rahman

Comments are closed.