నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో

Posted by Srikanth on March 6th, 2011

నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో
నా ప్రేమను శాపంగానో చెలియా ఫీల్ మై లవ్
నా ప్రేమను భారంగానో నా ప్రేమను దూరంగానో
నా ప్రేమను నేరంగానో సఖియా ఫీల్ మై లవ్
నా ప్రేమను మౌనంగానో నా ప్రేమను హీనంగానో
నా ప్రేమను శూన్యంగానో కాదో లేదో ఏదో కాదో
ఫీల్ మై లవ్ ఫీల్ మై లవ్
ఫీల్ మై లవ్ ఫీల్ మై లవ్
నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో
నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో
నా ప్రేమను శాపంగానో చెలియా ఫీల్ మై లవ్

హే నేనించ్చే లేఖలన్నీ చించేస్తు ఫీల్ మై లవ్
నే పంపే పువ్వులనే విసిరేస్తు ఫీల్ మై లవ్
నే చెప్పే కవితలన్నీ చీ కొడుతు ఫీల్ మై లవ్
నా చిలిపి చేష్టలకే విసుగొస్తే ఫీల్ మై లవ్
నా ఉనుకే నచ్చదంటు నా ఊహే రాదని
నేనంటే గిట్టదంటు నా మాటే చేదని
నా చెంతే చేరనంటు అంటూ అంటూ అనుకుంటూనే
ఫీల్ మై లవ్ ఫీల్ మై లవ్
నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో
నా ప్రేమను శాపంగానో చెలియా ఫీల్ మై లవ్

ఎరుపెక్కి చూస్తూనే కళ్ళారా ఫీల్ మై లవ్
ఏదోటి తిడుతూనే నోరారా ఫీల్ మై లవ్
విదిలించి కొడుతూనే చెయ్యారా ఫీల్ మై లవ్
వదిలేసి వెళుతూనే అడుగారా ఫీల్ మై లవ్
అడుగులకే అలసటొస్తే చేతికి శ్రమ పెరిగితే
కన్నులకే కునుకు వస్తే పెదవుల పలుకాగితే
ఆ పైన ఒక్కసారి హృదయం అంటు నీకొకటుంటే
ఫీల్ మై లవ్ ఫీల్ మై లవ్
ఫీల్ మై లవ్ ఫీల్ మై లవ్

నా ప్రేమను కోపంగానో నా ప్రేమను ద్వేషంగానో
నా ప్రేమను భారంగానో నా ప్రేమను దూరంగానో
నా ప్రేమను నేరంగానో సఖియా ఫీల్ మై లవ్

naa prEmanu kOpamgaanO naa prEmanu dvEshamgaanO
naa prEmanu SaapamgaanO cheliyaa feel mai lav
naa prEmanu bhaaramgaanO naa prEmanu dooramgaanO
naa prEmanu nEramgaanO sakhiyaa feel mai lav
naa prEmanu mounamgaanO naa prEmanu heenamgaanO
naa prEmanu SoonyamgaanO kaadO lEdO EdO kaadO
feel mai lav feel mai lav
feel mai lav feel mai lav
naa prEmanu kOpamgaanO naa prEmanu dvEshamgaanO
naa prEmanu kOpamgaanO naa prEmanu dvEshamgaanO
naa prEmanu SaapamgaanO cheliyaa feel mai lav

hE nEnincchE lEkhalannI chinchEstu feel mai lav
nE pampE puvvulanE visirEstu feel mai lav
nE cheppE kavitalannI chee koDutu feel mai lav
naa chilipi chEshTalakE visugostE feel mai lav
naa unukE nacchadanTu naa UhE raadani
nEnanTE giTTadanTu naa maaTE chEdani
naa chentE chErananTu anTU anTU anukunTUnE
feel mai lav feel mai lav
naa prEmanu kOpamgaanO naa prEmanu dvEshamgaanO
naa prEmanu SaapamgaanO cheliyaa feel mai lav

erupekki choostUnE kaLLaaraa feel mai lav
EdOTi tiDutUnE nOraaraa feel mai lav
vidilinchi koDutUnE cheyyaaraa feel mai lav
vadilEsi veLutUnE aDugaaraa feel mai lav
aDugulakE alasaTostE chEtiki Srama perigitE
kannulakE kunuku vastE pedavula palukaagitE
aa paina okkasaari hRdayam anTu neekokaTunTE
feel mai lav feel mai lav
feel mai lav feel mai lav

naa prEmanu kOpamgaanO naa prEmanu dvEshamgaanO
naa prEmanu bhaaramgaanO naa prEmanu dooramgaanO
naa prEmanu nEramgaanO sakhiyaa feel mai lav

Movie :Arya
Lyricist :Sirivennela
Singers :Kay Kay
Music :DeviSri Prasad

Comments are closed.