నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే

Posted by Srikanth on August 14th, 2010

నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే
ఆ నింగినెన్నటికీ ఈ భూమి చేరదనీ
నాడు తెలియదులే ఈనాడు తెలిసెనులే
ఓ చెలీ.. నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

ఆడుకుంది నాతో జాలిలేని దైవం
పొందలేక నిన్నూ ఓడిపోయే జీవితం
జోరువానలోనా ఉప్పునైతి నేనే
హొరుగాలిలోనా ఊకనైతి నేనే
గాలి మేడలే కట్టుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే
సత్యమేదో తెలుసుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే
కథ ముగిసెను కాదా కల చెదిరెను కాదా
అంతే.. నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

కళ్ళలోన నేను కట్టుకున్న కోట
నేడు కూలిపోయే ఆశ తీరు పూట
కోరుకున్న యోగం జారుకుంది నేడు
చీకటేమో నాలో చేరుకుంది చూడు
రాసి ఉన్న తలరాత తప్పదు చిత్రమే అది చిత్రమే
గుండె కోతలే నాకు ఇప్పుడు చిత్రమే అది చిత్రమే
కథ ముగిసెను కాదా కల చెదిరెను కాదా
అంతే.. నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే
ఆ నింగినెన్నటికీ ఈ భూమి చేరదనీ
నాడు తెలియదులే ఈనాడు తెలిసెనులే
ఓ చెలీ.. నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే
నన్ను తలచి నవ్వుకున్నా చిత్రమే అది చిత్రమే

ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE

ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE
aa ninginennaTikI ee bhoomi chEradanI
naaDu teliyadulE eenaaDu telisenulE
O chelI.. ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE

aaDukundi naatO jaalilEni daivam
pondalEka ninnU ODipOyE jeevitam
jOruvaanalOnaa uppunaiti nEnE
horugaalilOnaa Ukanaiti nEnE
gaali mEDalE kaTTukunnaa chitramE adi chitramE
satyamEdO telusukunnaa chitramE adi chitramE
katha mugisenu kaadaa kala chedirenu kaadaa
antE.. ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE

kaLLalOna nEnu kaTTukunna kOTa
nEDu koolipOyE aaSa teeru pooTa
kOrukunna yOgam jaarukundi nEDu
cheekaTEmO naalO chErukundi chooDu
raasi unna talaraata tappadu chitramE adi chitramE
gunDe kOtalE naaku ippuDu chitramE adi chitramE
katha mugisenu kaadaa kala chedirenu kaadaa
antE.. ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE
aa ninginennaTikI ee bhoomi chEradanI
naaDu teliyadulE eenaaDu telisenulE
O chelI.. ninnu talachi maimarachaa chitramE adi chitramE
nannu talachi navvukunnaa chitramE adi chitramE

One Response to “నిన్ను తలచి మైమరచా చిత్రమే అది చిత్రమే”

  1. its a very super song for me……………………………