ప్రపంచమే కాదన్నా పైనున్నొడే రాకున్నా

Posted by vidya on April 22nd, 2010

ఓ ఓ ఓ…. ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ…
ప్రపంచమే కాదన్నా పైనున్నొడే రాకున్నా
నీతో ఉండే దైవం నేస్తం రా
అదౄష్టమే లేకున్నా నీ కష్టమే తనదన్నా
నీలొ ఉండే ప్రాణం నేస్తం రా..
పాపలా నువున్నచో తను కన్ను రా..
పాదమై నువున్నచొ తను మన్ను రా..
వెలుగుల్లోనే కాదు చీకట్లో నీ నీడరా..
ఈ చోటనే కాదు స్వర్గాన నీతొడురా..
ఓ ఓ ఓ…. ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ…
ప్రపంచమే కాదన్నా పైనున్నొడే రాకున్నా
నీతో ఉండే దైవం నేస్తం రా

త్యాగాలే చేసేది త్యాగాలే అడిగేడి త్యాగంలో బ్రతికేది స్నేహమే
లోపాలే చూసేది అపై సరిచేసేది లాభలే చూడనిది స్నేహమే
పంచే కొద్ది మించిపొయే నిధి తాగే కొద్ది పొంగి పొయే నది.. (2)
ఇద్దరికిద్దరు రాజులు యేలే రాజ్యం స్నేహనిదీ
యుద్దాలున్నా శాంతిని నిలిపే సైన్యం స్నేహనిదీ
ఓ ఓ ఓ…. ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ…
ప్రపంచమే కాదన్నా పైనున్నొడే రాకున్నా
నీతో ఉండే దైవం నేస్తం రా

విశ్వాసం తొలిమేట్టు విశ్వాసం మలిమేట్టు విశ్వాసమే చివరంటూ ఉన్నదీ
ఆకాశం హద్దుయిన వినువీధె తనదైన ఈ భూమే నెలవంటూ అన్నదీ
కాలం కన్నా ఇది విలువైనది సత్యం కన్నా ఇది నిజమైనదీ (2)
మనసున దాగిన మనసుని చూపే ఆక్రుతీ స్నేహనిదీ
మనిషిని పూర్తిగా మనిషినిగా మార్చే సంసౄతి స్నేహనిదీ
ఓ ఓ ఓ…. ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ…
లాలించగా ఆమ్మల్లే పాలించగా నాన్నాల్లే లభించిన వరమే నేస్తం రా
ఆడించగా అన్నల్లే భొదించగా గురువల్లే చెల్లించనీ రుణమే నేస్తం రా..
పాపలా నువున్నచో తను కన్ను రా..
పాదమై నువున్నచొ తను మన్ను రా..
వెలుగుల్లోనే కాదు చీకట్లో నీ నీడరా..
ఈ చోటనే కాదు స్వర్గాన నీతొడురా..
ఓ ఓ ఓ…. ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ… ఓ ఓ ఓ…

O O O…. O O O… O O O… O O O…
prapamchamE kAdannA painunnoDE rAkunnA
nItO unDE daivam nEstam raa
adRushTamE lEkunnA nee kashTamE tanadannA
neelo unDE prANam nEstam raa..
pApalA nuvunnachO tanu kannu raa..
pAdamai nuvunnacho tanu mannu raa..
velugullOnE kAdu chIkaTlO nee neeDaraa..
ee chOTanE kAdu swargAna neetoDuraa..
O O O…. O O O… O O O… O O O…
prapamchamE kAdannA painunnoDE rAkunnA
nItO unDE daivam nEstam raa

tyAgAlE chEsEdi tyAgAlE aDigEDi tyAgamlO bratikEdi snEhamE
lOpAlE chUsEdi apai sarichEsEdi lAbhalE chUDanidi snEhamE
panchE koddi minchipoyE nidhi tAgE koddi pongi poyE nadi.. (2)
iddarikiddaru rAjulu yElE rAjyam snEhanidI
yuddAlunnA SAntini nilipE sainyam snEhanidI
O O O…. O O O… O O O… O O O…
prapamchamE kAdannA painunnoDE rAkunnA
nItO unDE daivam nEstam raa

viSwAsam tolimETTu viSwAsam malimETTu viSwAsamE chivaranTU unnadI
AkASam hadduyina vinuvIdhe tanadaina ee bhUmE nelavanTU annadI
kAlam kannA idi viluvainadi satyam kannA idi nijamainadI (2)
manasuna dAgina manasuni chUpE AkrutI snEhanidI
manishini pUrtigA manishinigA mArchE samsRuti snEhanidI
O O O…. O O O… O O O… O O O…
lAlinchagA AmmallE pAlinchagA nAnnAllE labhinchina varamE nEstam raa
ADinchagA annallE bhodinchagA guruvallE chellinchanI ruNamE nEstam raa..
pApalA nuvunnachO tanu kannu raa..
pAdamai nuvunnacho tanu mannu raa..
velugullOnE kAdu chIkaTlO nee neeDaraa..
ee chOTanE kAdu swargAna neetoDuraa..
O O O…. O O O… O O O… O O O…

Movie :Bhageeratha

Comments are closed.