బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా

Posted by Srikanth on February 12th, 2010

బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా (2)
జాబిల్లిలా ఉంది జాణ ఆ నవ్వు మీటింది వీణ
ఏడేడు లోకాలలో ఇంత అందాన్ని ఈరోజే చూసానుగా
బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా

నీలాల ఆ కళ్ళలో నీరెంత దాగున్నదో
ఆ లేడి కూనమ్మా ఈ వింత చూసుంటే ఏమంటదో
ఆ పాలచెక్కిళ్ళలో మందారమే పూచెనో
ఈ చోద్యమే చూసి అందాల గోరింక ఏమంటదో
నా గుండె దోసిల్లు నిండాయిలే నేడు ఆ నవ్వు ముత్యాలతో
ఈ జ్ఞాపకాలన్ని నే దాచుకుంటాను ప్రేమతో
బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా

నూరేళ్ళ ఈ జన్మని ఇచ్చింది నువ్వేనని
ఏ పూజలు రాని నేనంటే నీకెంత ప్రేముందనీ
ఈ వేళ హాయిని నా గుండెనే తాకని
అందాల నా రాణి కౌగిళ్ళలో వాలి జీవించనీ
ఆ పంచబూతాలు ఒక్కొక్కటై వచ్చి చల్లగా దీవించని
తన చెంతకే చేరి ఏ రోజు చెప్పాలి ప్రేమని

బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా (2)
జాబిల్లిలా ఉంది జాణ ఆ నవ్వు మీటింది వీణ
ఏడేడు లోకాలలో ఇంత అందాన్ని ఈరోజే చూసానుగా
బ్రహ్మా ఓ బ్రహ్మా మహముద్దుగా ఉంది గుమ్మా
బొమ్మా ఈ బొమ్మా అరె అందానికే అందమా

brahmaa O brahmaa mahamuddugaa undi gummaa
bommaa ee bommaa are andaanikE andamaa (2)
jaabillilaa undi jaaNa aa navvu meeTindi veeNa
EDEDu lOkaalalO inta andaanni eerOjE choosaanugaa
brahmaa O brahmaa mahamuddugaa undi gummaa
bommaa ee bommaa are andaanikE andamaa

neelaala aa kaLLalO neerenta daagunnadO
aa lEDi koonammaa ee vinta choosunTE EmanTadO
aa paalachekkiLLalO mandaaramE poochenO
ee chOdyamE choosi andaala gOrinka EmanTadO
naa gunDe dOsillu ninDaayilE nEDu aa navvu mutyaalatO
ee jnaapakaalanni nE daachukunTaanu prEmatO
brahmaa O brahmaa mahamuddugaa undi gummaa
bommaa ee bommaa are andaanikE andamaa

noorELLa ee janmani icchindi nuvvEnani
E poojalu raani nEnanTE neekenta prEmundanI
ee vELa haayini naa gunDenE taakani
andaala naa raaNi kougiLLalO vaali jeevinchanI
aa panchabootaalu okkokkaTai vacchi challagaa deevinchani
tana chentakE chEri E rOju cheppaali prEmani

brahmaa O brahmaa mahamuddugaa undi gummaa
bommaa ee bommaa are andaanikE andamaa (2)
jaabillilaa undi jaaNa aa navvu meeTindi veeNa
EDEDu lOkaalalO inta andaanni eerOjE choosaanugaa
brahmaa O brahmaa mahamuddugaa undi gummaa
bommaa ee bommaa are andaanikE andamaa

Movie :Gemini

Comments are closed.