భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్

Posted by Srikanth on February 24th, 2010

Submitted by Sri Sravani…

భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)
పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదననోయ్ (2)

తెలిసేది కాదు ప్రేమా తెలియంది కాదు సుమా
దొరికేది కాదులేమ్మా తెరచాటు ఘాటు చుమ్మా
ప్రియమైనా ఈ వసంతం వయసల్లే ఎంత సొంతం
పరువాల కోయిలమ్మా పలికింది ప్రేమా గీతం
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)

మనసమ్మ కూని రాగం వయసమ్మ వాయు వేగం
కౌగిళ్ళ ఆశలోనా కోరింది అర్ధభాగం
విరహాల వింత దాహం విడదియ్యలేని స్నేహం
తెలిసిందో ఏమో పాపం కురిసింది నీలి మేఘం
పడ్డాను పిలగాడా మోజుపడ్డాను మొనగాడా
జోడైతే జోరేగా ఎల్ ఓ ఈ లవ్
భలే భలే మగాడివోయ్ బంగారు నా సామివోయ్
నీ మగసిరి గులామునోయ్ నీ ఆన నీదాననోయ్ (2)

bhalE bhalE magaaDivOy bangaaru naa saamivOy
nee magasiri gulaamunOy nee aana needaananOy (2)
paDDaanu pilagaaDaa mOjupaDDaanu monagaaDaa
jODaitE jOrEgaa el O ee lav
bhalE bhalE magaaDivOy bangaaru naa saamivOy
nee magasiri gulaamunOy nee aana needananOy (2)

telisEdi kaadu prEmaa teliyandi kaadu sumaa
dorikEdi kaadulEmmaa terachaaTu ghaaTu chummaa
priyamainaa ee vasantam vayasallE enta sontam
paruvaala kOyilammaa palikindi prEmaa geetam
bhalE bhalE magaaDivOy bangaaru naa saamivOy
nee magasiri gulaamunOy nee aana needaananOy (2)

manasamma kooni raagam vayasamma vaayu vEgam
kougiLLa aaSalOnaa kOrindi ardhabhaagam
virahaala vinta daaham viDadiyyalEni snEham
telisindO EmO paapam kurisindi neeli mEgham
paDDaanu pilagaaDaa mOjupaDDaanu monagaaDaa
jODaitE jOrEgaa el O ee lav
bhalE bhalE magaaDivOy bangaaru naa saamivOy
nee magasiri gulaamunOy nee aana needaananOy (2)

Comments are closed.