మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో

Posted by Srikanth on October 30th, 2010

మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో…

నీవు పిలిచే పిలుపులో జాలువారే ప్రేమలో
నీవు పిలిచే పిలుపులో జాలువారే ప్రేమలో
జలకమాడి పులకరించే సంబరంలో
జలకరించే మేనిలో తొలకరించే మెరుపులో
జలకరించే మేనిలో తొలకరించే మెరుపులో
ఎందుకా ఒంపులో ఏమిటా సొంపులో
మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో…

మొలక సిగ్గు బుగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడో
మొలక సిగ్గు బుగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడో
మన్మధునితో జన్మ వైరం చాటినపుడో
ఆరిపోని తాపము అంతు చూసేదెప్పుడో
ఆరిపోని తాపము అంతు చూసేదెప్పుడో
మంచులే వెచ్చని చిచ్చులైనప్పుడో
మంచు కురిసే వేళలో మల్లె విరిసేదెందుకో
మల్లె విరిసే మంచులో మనసు మురిసేదెందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో
మంచు కురిసే వేళలో…

manchu kurisE vELalO malle virisEdendukO
malle virisE manchulO manasu murisEdendukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
manchu kurisE vELalO…

neevu pilichE pilupulO jaaluvaarE prEmalO
neevu pilichE pilupulO jaaluvaarE prEmalO
jalakamaaDi pulakarinchE sambaramlO
jalakarinchE mEnilO tolakarinchE merupulO
jalakarinchE mEnilO tolakarinchE merupulO
endukaa ompulO EmiTaa sompulO
manchu kurisE vELalO malle virisEdendukO
malle virisE manchulO manasu murisEdendukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
manchu kurisE vELalO…

molaka siggu buggalO modaTi muddu eppuDO
molaka siggu buggalO modaTi muddu eppuDO
manmadhunitO janma vairam chaaTinapuDO
aaripOni taapamu antu choosEdeppuDO
aaripOni taapamu antu choosEdeppuDO
manchulE vecchani chicchulainappuDO
manchu kurisE vELalO malle virisEdendukO
malle virisE manchulO manasu murisEdendukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
endukO E vindukO evaritO pondukO
manchu kurisE vELalO…

Movie :Abhinandana
Lyricist :Aatreya
Singers :Janaki. S P Balu
Music :Ilayaraja

Comments are closed.