మధురానుభవమా ప్రేమా

Posted by Srikanth on November 22nd, 2010

మధురానుభవమా ప్రేమా
మతిలేనితనమా ప్రేమా
నువు తేల్చగలవా కాలమా
మృదువైన స్వరమా ప్రేమా
పదునైన శరమా ప్రేమా
బదులియ్యగలవా దైవమా
కోనేటి కలువా ప్రేమా
కన్నీటి కొలువా ప్రేమా
బతికించు చలువా ప్రేమా
చితి పేర్చు శిలువా ప్రేమా
యడబాటు పేరే ప్రేమా
పొరబాటు దారే ప్రేమా
బదులియ్యమంటే మౌనమా
మధురానుభవమా ప్రేమా
మతిలేనితనమా ప్రేమా
నువు తేల్చగలవా కాలమా
మృదువైన స్వరమా ప్రేమా
పదునైన శరమా ప్రేమా
బదులియ్యగలవా దైవమా

అరణ్యాల మార్గం నువ్వు
అసత్యాల గమ్యం నువ్వు
పడదోసి మురిసే ప్రణయమా
విషాదాల రాగం నువ్వు
వివాదాల వేదిక నువ్వు
కన్నీరు కురిసే మేఘమా
ఎదురీత కోరే ప్రేమా
యదకోతలే నీ సీమా
నిను చేరుకుంటే నేరమా
మధురానుభవమా ప్రేమా
మతిలేనితనమా ప్రేమా
నువు తేల్చగలవా కాలమా
మృదువైన స్వరమా ప్రేమా
పదునైన శరమా ప్రేమా
బదులియ్యగలవా దైవమా

నడి ఏట నావై నీవు
సుడిలోన పడదోస్తావు
కడదాక తోడై ఉండవు
విడదియ్య బలినే నీవు
విజయాలు అనుకుంటావు
ముడివేయు మంత్రం ఎరుగవు
ఎదురీత కోరే ప్రేమా
యదకోతలే నీ సీమా
నిను చేరుకుంటే నేరమా

madhuraanubhavamaa prEmaa
matilEnitanamaa prEmaa
nuvu tElchagalavaa kaalamaa
mRduvaina swaramaa prEmaa
padunaina Saramaa prEmaa
baduliyyagalavaa daivamaa
kOnETi kaluvaa prEmaa
kanneeTi koluvaa prEmaa
batikinchu chaluvaa prEmaa
chiti pErchu Siluvaa prEmaa
yaDabaaTu pErE prEmaa
porabaaTu daarE prEmaa
baduliyyamanTE mounamaa
madhuraanubhavamaa prEmaa
matilEnitanamaa prEmaa
nuvu tElchagalavaa kaalamaa
mRduvaina swaramaa prEmaa
padunaina Saramaa prEmaa
baduliyyagalavaa daivamaa

araNyaala maargam nuvvu
asatyaala gamyam nuvvu
paDadOsi murisE praNayamaa
vishaadaala raagam nuvvu
vivaadaala vEdika nuvvu
kanneeru kurisE mEghamaa
edureeta kOrE prEmaa
yadakOtalE nee seemaa
ninu chErukunTE nEramaa
madhuraanubhavamaa prEmaa
matilEnitanamaa prEmaa
nuvu tElchagalavaa kaalamaa
mRduvaina swaramaa prEmaa
padunaina Saramaa prEmaa
baduliyyagalavaa daivamaa

naDi ETa naavai neevu
suDilOna paDadOstaavu
kaDadaaka tODai unDavu
viDadiyya balinE neevu
vijayaalu anukunTaavu
muDivEyu mantram erugavu
edureeta kOrE prEmaa
yadakOtalE nee seemaa
ninu chErukunTE nEramaa

Movie :Happy Happygaa
Lyricist :Sirivennela
Singers :Hemachandra
Music :Manisarma

Comments are closed.