మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా

Posted by Srikanth on August 17th, 2010

మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా
మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా
విధి వరమే నీవేగా నీవేగా
కల నిజమై పూచేగా పూచేగా
జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారజువ్వా
జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారజువ్వా జువ్వా.. జువ్వా.. జువ్వా..
మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా

సిరిసిరిమువ్వల చిరుసడి వింటే స్మృతి పధమున నీ గానమే
సిరిసిరిమువ్వల చిరుసడి వింటే స్మృతి పధమున నీ గానమే
పొంగి పారే ఏటిలో తొంగి తొంగి చూస్తే తోచెను ప్రియ నీ రూపమే
సోకేటి పవనం నువ్వు మురిపించే గగనం
కోనేటి కమలం లోలోని అరళం
కలత నిదురలో కలలాగా జారిపోకే జవరాలా
నీలి సంద్రమున అలలాగా హృదయ లోగిలిలో నువ్వా.. నువ్వా.. నువ్వా..
మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా

తియ్యనైన ఊసుతో ప్రియ విరహముతో కృంగెను యద నీకోసమే
తియ్యనైన ఊసుతో ప్రియ విరహముతో కృంగెను యద నీకోసమే
సాగిపోయే దారిలో వేసే ప్రతి అడుగులో తగిలెను నీ మృదుపాదమే
ఎగిసేటి కెరటం చేరేలే తీరం
చీకటిలో పయనం నువ్వేలే అరుణం
వలపు వరదలో నదిలాగా తడిపిపో జడివానలా
మంచు తెరలలో తడిలాగా నయన చిత్తడిలో నువ్వా.. నువ్వా.. నువ్వా..

మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా
మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా
విధి వరమే నీవేగా నీవేగా
కల నిజమై పూచేగా పూచేగా
జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారజువ్వా
జిలిబిలి పలుకుల నువ్వా దివిలో తారజువ్వా జువ్వా.. జువ్వా.. జువ్వా..
మళ్ళి కూయవే గువ్వా మోగిన అందెల మువ్వా
తుళ్ళి పాడవే పువ్వా గుండెల సవ్వడి నువ్వా

maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa
maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa
vidhi varamE neevEgaa neevEgaa
kala nijamai poochEgaa poochEgaa
jilibili palukula nuvvaa divilO taarajuvvaa
jilibili palukula nuvvaa divilO taarajuvvaa juvvaa.. juvvaa.. juvvaa..
maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa

sirisirimuvvala chirusaDi vinTE smRti padhamuna nee gaanamE
sirisirimuvvala chirusaDi vinTE smRti padhamuna nee gaanamE
pongi paarE ETilO tongi tongi choostE tOchenu priya nee roopamE
sOkETi pavanam nuvvu muripinchE gaganam
kOnETi kamalam lOlOni araLam
kalata niduralO kalalaagaa jaaripOkE javaraalaa
neeli sandramuna alalaagaa hRdaya lOgililO nuvvaa.. nuvvaa.. nuvvaa..
maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa

tiyyanaina UsutO priya virahamutO kRngenu yada neekOsamE
tiyyanaina UsutO priya virahamutO kRngenu yada neekOsamE
saagipOyE daarilO vEsE prati aDugulO tagilenu nee mRdupaadamE
egisETi keraTam chErElE teeram
cheekaTilO payanam nuvvElE aruNam
valapu varadalO nadilaagaa taDipipO jaDivaanalaa
manchu teralalO taDilaagaa nayana chittaDilO nuvvaa.. nuvvaa.. nuvvaa..

maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa
maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa
vidhi varamE neevEgaa neevEgaa
kala nijamai poochEgaa poochEgaa
jilibili palukula nuvvaa divilO taarajuvvaa
jilibili palukula nuvvaa divilO taarajuvvaa juvvaa.. juvvaa.. juvvaa..
maLLi kooyavE guvvaa mOgina andela muvvaa
tuLLi paaDavE puvvaa gunDela savvaDi nuvvaa

Comments are closed.