యేజే… యేవో… చిరు పలుకులు రానీ…

Posted by Srikanth on June 9th, 2011

Straight from the booklet!

యేజే… యేవో…
చిరు పలుకులు రానీ…

a ver si cuentas algun secreto
(Do you have any secret to tell me?)

గుండెల్లోంచి పెదవుల్లోకి
పెదవుల్లోంచి నా యెదనంటే
మాటేదైనా రానీ…
నీలో ఉన్న మాటలన్నీ
నిలవము అని… రానీ…

చేరువై దూరానా నిలిచేదెలా
ప్రేమనే ఆ మాటే పలికేదెలా…

que si te puedes bailar
que si te puedes agarrame
que si te puedes cantar
que si te puedes enamorame
(you can dance,
you can me hold tight,
you can sing,
you can make me fall in love)

పలుకు భారమైనా
మనసు నీడలొన… నువ్వేనా…

యేజే… యేవో…
చిరు పలుకులు రానీ…

నీ కలే చూశాక కనుపాపలే
యే కలా రానీక వెలివేసెనా…

eres el hombre para mi
eres el unico que quiero yo
y si te mueves para mi
te voy a dar el poquito que te falta
(you are the man for me
you are the only one I want
and if you move with me
I’ll give you what you need)

చివరి శ్వాసలోనూ
మొదటి శ్వాసలాగా నే రానా…

యేజే… యేవో…
చిరు పలుకులు రానీ…

a ver si cuentas algun secreto

గుండెల్లోంచి పెదవుల్లోకి
పెదవుల్లోంచి నా యెదనంటే
మాటేదైనా రానీ…
నీలో ఉన్న మాటలన్నీ
నిలవము అని…

Movie :180
Lyricist :Vanamaali
Singers :Vidhu Prathap, Ramya S Kapadia
Music :Sharreth

Comments are closed.