రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

Posted by Srikanth on July 29th, 2010

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

ఏ రాగమో తీగ దాటి ఒంటిగా నిలిచే
ఏ యోగమో నన్ను దాటి జంటగా పిలిచే
ఏ మూగ భావాలో అనురాగ యోగాలై
నీ పాటలే పాడనీ
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

ఏ గగనమో కురుల జారి నీలిమైపోయే
ఏ ఉదయమో నుదుట చేరి కుంకుమైపోయే
ఆ కావ్య కల్పనలే నీ దివ్య శిల్పాలై
కదలాడని ఆడనీ

రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో
రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో
రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో

ravivarmakE andani okE oka andaanivO
ravivarmakE andani okE oka andaanivO
ravi chooDani paaDani navya naadaanivO
ravivarmakE andani okE oka andaanivO

E raagamO teega daaTi onTigaa nilichE
E yOgamO nannu daaTi janTagaa pilichE
E mooga bhaavaalO anuraaga yOgaalai
nee paaTalE paaDanI
ravivarmakE andani okE oka andaanivO

E gaganO kurula jaari neelimaipOyE
E udayamO nuduTa chEri kumkumaipOyE
aa kaavya kalpanalE nee divya Silpaalai
kadalaaDani aaDanI

ravivarmakE andani okE oka andaanivO
ravi chooDani paaDani navya naadaanivO
ravivarmakE andani okE oka andaanivO

Comments are closed.