సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం

Posted by Srikanth on January 31st, 2011

సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం (2)
కోనసీమల్లో ఓ కోయిలా కొత్త పాటందుకో హాయిగా
కన్నె వలపుంది కనుపాపలో కాని పిలుపేది నా గొంతులో
నా మనవేదో వినిపించి మనసంత వివరించు
ప్రాణమే నీవని ప్రణయమే నిజమనీ
సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం

చిరునవ్వుల చీరలు కడతా సిరిమువ్వల ముద్దులు పెడతా
సిగపువ్వుల వాసన జల్లి సిరివెన్నెల వంతెన కడతా

పూలబాసలే ఆలకించడు
కన్నెకౌగిట తేనెతీగలా వచ్చి వాలడమ్మా
ఇది పసి వయసుల అనురాగం
తొలి వలపుల చెలియ వియోగం
ఇది మనస్సు జపించి వయస్సు తపించి
వరాలే స్వరాలై వరించే
సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం
కోనసీమల్లో ఓ కోయిలా కొత్త పాటందుకో హాయిగా
కన్నె వలపుంది కనుపాపలో కాని పిలుపేది నా గొంతులో
నా మనవేదో వినిపించి మనసంత వివరించు
ప్రాణమే నీవని ప్రణయమే నిజమనీ
సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం

ఆడజన్మనే హారతివ్వనా
సమర్పించనా వసంతాలతో తపిస్తున్న పరువం
రవికిరణం మగసిరి స్నేహం శశివదనం నిగరని దాహం
యుగయుగాలు నిలేసి సగాలు కలేసి
లయల్లో ప్రియల్లో జయించే
సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం
కోనసీమల్లో ఓ కోయిలా కొత్త పాటందుకో హాయిగా
కన్నె వలపుంది కనుపాపలో కొత్త పిలుపేది నా గొంతులో
నీ ఒడిలోన ప్రాణాల గుడి కట్టుకుంటాను
ప్రాణమే నీదని ప్రణయమే నిజమనీ
సీతాకోక చిలకమ్మాడు శృంగారాల శుభదినం
తెలుగింటమ్మ గుళ్ళో నేడు పడుచందాల శోభనం (4)

seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam (2)
kOnaseemallO O kOyilaa kotta paaTandukO haayigaa
kanne valapundi kanupaapalO kaani pilupEdi naa gontulO
naa manavEdO vinipinchi manasanta vivarinchu
praaNamE neevani praNayamE nijamanI
seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam

chirunavvula cheeralu kaDataa sirimuvvala muddulu peDataa
sigapuvvula vaasana jalli sirivennela vantena kaDataa

poolabaasalE aalakinchaDu
kannekougiTa tEneteegalaa vacchi vaalaDammaa
idi pasi vayasula anuraagam
toli valapula cheliya viyOgam
idi manassu japinchi vayassu tapinchi
varaalE swaraalai varinchE
seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam
kOnaseemallO O kOyilaa kotta paaTandukO haayigaa
kanne valapundi kanupaapalO kaani pilupEdi naa gontulO
naa manavEdO vinipinchi manasanta vivarinchu
praaNamE neevani praNayamE nijamanI
seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam

aaDajanmanE haarativvanaa
samarpinchanaa vasantaalatO tapistunna paruvam
ravikiraNam magasiri snEham SaSivadanam nigarani daaham
yugayugaalu nilEsi sagaalu kalEsi
layallO priyallO jayinchE
seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam
kOnaseemallO O kOyilaa kotta paaTandukO haayigaa
kanne valapundi kanupaapalO kotta pilupEdi naa gontulO
nee oDilOna praaNaala guDi kaTTukunTaanu
praaNamE needani praNayamE nijamanI
seetaakOka chilakammaaDu SRngaaraala Subhadinam
teluginTamma guLLO nEDu paDuchandaala SObhanam (4)

Movie :Hanuman Junction
Singers :Chitra, Srinivas
Music :Suresh Peters

Comments are closed.