హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక

Posted by Srikanth on July 25th, 2010

హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి అది హౌ
లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది లవ్
టెలిఫోనిది మారెను పోను పోను ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా
హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక

అంతే నాకు లేక చందమామ కేక నన్నింక కవ్వించక
తోటలోని రోజా తోటమాలి పూజ వేళాయే వేధించక
ఈ దూరమే మధురం నీ ఫోను అధరం
సన్నాయి ముద్దుల్లో అమ్మాయి ప్రేమల్లో
అందాల వాణి విన్నాను ఈ వేళ
హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి అది హౌ
లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది లవ్
టెలిఫోనిది మారెను పోను పోను ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా
హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక

అర్దరత్రి దాకా నేను ఆగలేక కొట్టాను లవ్ గంటలే
తెల్లవారేదాకా తేనె విందు లేక కోరాను నీ జంటనే
రాశాను లవ్ లెటరే అందాల అడ్రస్ కే
చిన్నారి సిగ్గుల్లో శృంగార తెలుగుల్లో
ఆకాశవాణి చెప్పిందీ శుభవార్త

హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి అది హౌ
లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది లవ్
టెలిఫోనిది మారెను పోను పోను ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా
హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక
L O V E లవ్ టెల్ మి అది హౌ
లైనేసిన లవ్ ఎల్ బోర్డిది లవ్
టెలిఫోనిది మారెను పోను పోను ఓ ప్రేమ ట్యూనుగా
హలో హల్లో ప్రేమలేఖ ఫోను చేశా రాయలేక

halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka
L O V E lav Tel mi adi hou
lainEsina lav el bOrDidi lav
telifOnidi maarenu pOnu pOnu O prEma TyUnugaa
halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka

antE naaku lEka chandamaama kEka nanninka kavvinchaka
tOTalOni rOjaa tOTamaali pooja vELaayE vEdhinchaka
ee dooramE madhuram nee fOnu adharam
sannaayi muddullO ammaayi prEmallO
andaala vaaNi vinnaanu ee vELa
halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka
L O V E lav Tel mi adi hou
lainEsina lav el bOrDidi lav
telifOnidi maarenu pOnu pOnu O prEma TyUnugaa
halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka

ardaratri daakaa nEnu aagalEka koTTaanu lav ganTalE
tellavaarEdaakaa tEne vindu lEka kOraanu nee janTanE
raaSaanu lav leTarE andaala aDras kE
chinnaari siggullO SRngaara telugullO
aakaaSavaaNi cheppindI Subhavaarta

halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka
L O V E lav Tel mi adi hou
lainEsina lav el bOrDidi lav
telifOnidi maarenu pOnu pOnu O prEma TyUnugaa
halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka
L O V E lav Tel mi adi hou
lainEsina lav el bOrDidi lav
telifOnidi maarenu pOnu pOnu O prEma TyUnugaa
halO hallO prEmalEkha fOnu chESaa raayalEka

Movie :Gang Master

Comments are closed.