Archive for May 27th, 2010

thumbnail

చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం

చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పేసేయ్ అంటోంది ఓ ఆరాటం
తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా తప్పమ్మా ఆగమ్మా అంటోంది ఓ మోమాటం
నువ్వంటే మరి అదేదో ఇది అనేద్దామనే ఉన్నదీ