Archive for the ‘Mahesh Khaleja’ Category

thumbnail

భూం శకనక భూత సుందరి

భూం శకనక భూత సుందరి
ఏం నక నక ఆకలే అది
తాట తీసి తందూరి వండుకొని

thumbnail

మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా

మకతిక మాయా మశ్చీంద్రా
మనసిక మస్తీ కిష్కింధా
తళుకుళ రంపం తాకిందా