Archive for the ‘Rakshakudu’ Category

thumbnail

చందురుని తాకినది ఆర్మ్ స్ట్రాంగా అరె ఆర్మ్ స్ట్రాంగా

చందురుని తాకినది ఆర్మ్ స్ట్రాంగా అరె ఆర్మ్ స్ట్రాంగా
చెక్కిలిని దోచినది నేనేగా అరె నేనేగా
కలల దేవతకి పెదవి తాంబూలం ఇమ్మంది శృంగారం